Category Archives: Hälsa

Sole Treadmill F80 (Abstract / Review) – Forskning från visar på hälsofördelar med löpning

Denna artikel är en review / abstract av en forskningsrapport ”A 1% treadmill grade review” från J Sports Sci. At Sole. (uppdaterad)

treadmill grade j sports sci at sole

Nya påstående om hälsofördelarna med löpning dyker upp med jämna mellan rum. Det står dock allt jämt klart att motion i olika former är positivt för hälsan. Detta särskilt i skenet av de ökande problemen med hjärt- och kärlsjukdomar. Markörer så som kolesterol och triglycerider går i allmänhet ned vid måttlig till medelmåttlig konditionsträning. Detta oavsett utövnings form, till exempel löpning inomhus på en så kallad treadmill, löpning utom hus eller träning på en cross trainer.

Treadmill optimal-lutning (J Sports Sci – 1% grade review) (F80, T101, Pro2000)

Denna review visar på att en optimal lutning för att simulera löpning utomhus är 1 %. De flesta treadmills (ref.), exempelvis Sole Fitness F80, Horizon T101 samt Proform Pro 2000, kan enkelt ställas om för att simulera en optimal löprunda och därmed optimala hälsofördelar och minskade risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Att få ned höga värden av kolesterol och triglycerider är av högsta vikt och träning på en treadmill är ett bra komplement till läkemedel så som statiner och andra kosttillskott till exempel olika typer av omega 3 derivat.

sole f85 treadmill optimal lutning

PubMed har till sammans med J Sports Sci. Sole genomfört denna review på ett antal försöks personer och mätt syreupptagningsförmåga VO2 vid olika belastningar (Sole) simulerat genom olika lutningar mellan 0 och 3 grader. Genom förande på olika modeller och typer, exempelvis Sole F85 Treadmill, Sole F80 och Horizon T101 har alla gett liknande resultat. Inga mätningar tyder på att det skulle vara någon skillnad mellan olika treadmills, märken, årsmodeller och fabrikörer.

För maximal likhet med utomhus löpning gäller alltså en inställning på 1 % vid löpning inomhus på en treadmill. Försöken genomfördes med nio stycken manliga relativt vältränade löpare. Alla dessa var sedan tidigare vana vid löpning på en treadmill. Försöken uppgick till 6 minuter per person och försökstillfälle. Flera försöksserier genomfördes sedan efter varandra (med sex minuters vila emellan). Varje försöksserie genomfördes vid olika hastigheter. Sex stycken totalt.

Kostnadseffektivt träning

Att höja hälsoläget med preventiva åtgärder är kostnadseffektivt och tilltalande på många sätt. Detta att jämföra med medicinering där eventuella biverkningar kan uppkomma. Att använda sig av löpning för att minska skadliga nivåer av blodfett har visat sig effektivt. Även vid måttlig löpning innomhus på en s.k. treadmill. Det ska då vara jämförbart med utomhus löpning om de rätta inställningarna görs på utrustningen. Detta bör utföras av utbildad fitness-personal, även om det kan göras av den händige självt.

Vidare läsning:

Jämställdhet inom vården, en svensk jämställdhetsplan?

Är Sverige världens mest jämställda land, med en jämställdhetsplan som slår de flesta andra länder på fingrarna?

Eller är vi alldeles för själv goda och tror att vi är bäst när vi i själva verket inte alls är så bra som många menar. Helt klart är att det finns många andra länder som också kommit långt när det gäller jämställdhetsarbete och andra viktiga frågor inom vård, skola och omsorg.

En svensk jämställdhetsplan för den svenska vården?

Under det senaste decenniet har det pratats mycket om jämställdhetsplaner och statligkontroll av att dessa levs upp till av de företag som faller inom lagen för att ha just en jämställdhetsplan (länk).

jamstalldhetsplan do

Men har det fungerat i praktiken, och vad har skett inom den statliga sektorn?

Kanske är det dags för våra nya politiker att sätta fokus på denna mycket viktiga fråga. Under valet har denna fråga hamnat i skymundan och den borde lyftas fram i rampljuset.

Att ha en jämställd-vårdapparat är inte bara fördelaktigt för dem som jobbar inom just denna sektor. Utan också fördelaktigt för dem som uppsöker landstingen i vårdsyfte. Alla patienter oavsett kön och annan bakgrund förtjänar på att bemötas på samma sätt och ställas samma resurser till sitt förfogande.

Fler resurser bör tillsättas och bättre kontrollorgan för att följa upp hur verkligheten ser ut behövs antagligen.

Politiken spelar en ytterst viktig roll när det gälla att styra var hän vi vill att vårt land ska gå. I vilken riktning vi vill peka ut för vår framtida vård, våra framtida sjukhus och vårdanställda.

Ta gärna upp denna viktiga fråga med dina lokala politiker och fråga dem hur de ser på saken. Vad de har gjort i frågan och vad de planerar att göra i framtiden.

Att jämställdhet är en viktig fråga råder inget tvivel om, men frågan är om våra politiker inser dettta.

Kanske behövs mer press på företag, myndigheter, högskolor och andra instanser för de själva ska ta fram och implementera en jämställdhetsplan.